Privacy verklaring

Soorten persoonsgegevens

WS Demeulenaere-Wittevrongel kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:
• Naam
• Voornaam
• Woonadres
• E-mailadres
• Telefoonnummer (vast/gsm)

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld in kader van:
• Een samenwerking met WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL
• Invullen van een reactie op de website
• Het gebruik dat u maakt van de diensten van WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL
• Correspondentie met en uitgaande van WS Demeulenaere-Wittevrongel
• Het opvragen van een offerte
• Het uitwisselen van business cards
° Het plaatsen van een bestelling op de webshop
De door WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:
• De uitvoering van een overeenkomst met WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL
• Het leveren van de diensten of producten van WS Demeulenaere-Wittevrongel
• Het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen
• Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen
• Statistische doeleinden
• De opmaak van een offerte
• Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in kader van het verlenen van de diensten van WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL en de optimalisering daarvan (zoals maar niet beperkt tot verwerking van betalingen, database management). Indien het noodzakelijk is dat WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacy Verklaring.
Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL uw persoonsgegevens openbaar maakt:
• Aan de bevoegde autoriteiten wanneer WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;
• Wanneer WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens – dewelke WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
• Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals het uwe, behoudens wanneer u zich hiertegen uitdrukkelijk hebt verzet.
In alle overige gevallen zal WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij hiervoor uw toestemming heeft bekomen en met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met info@paardenkoets.be.
• Recht op toegang tot de persoonsgegevens die WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL mogelijks over u beschikt;
• Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens;
• Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
• Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
• Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
• Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via het sturen van een email.

Beveiliging persoonsgegevens

WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.
Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Grensoverschrijdend verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update Privacy Verklaring

WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de Website. Het is in dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de Website en de betreffende pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Klachten

Wanneer u klachten heeft betreffende de manier waarop WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en/of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Contacteer WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL

Indien u vragen heeft over de Privacy Verklaring of over de wijze waarop WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:
• Via e-mail: info@paardenkoets.be
• Via de post: WS DEMEULENAERE-WITTEVRONGEL, Margriet Diericxstraat 16, 8340 Sijsele (België)